29. avgust, 2009 | Iztok Osojnik

Odprto pismo

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Spoštovani,

Ministrstvo za kulturo RS (dalje MzK) je 5. 8. izdalo sklep št. 613-95/2009/3, v katerem med drugim piše:
»Javna agencija za knjigo RS (JAK) je s sklepom številka 6130-127/2009/17 z dne 22. 6. 2009 odločila o zavrženju vlog, ki so prispele na Javni razpis za izbor projektov na področju knjige za leto 2009 (JR1-KNJIGA-2009). Na JR1-KNJIGA-2009 je prispelo 512 vlog, od katerih je bilo 170 zavrženih. /…/ Skupaj je Ministrstvo prejelo 59 pritožb. /…/ Pri obravnavi pritožb je Ministrstvo za kulturo v skladu z drugim odstavkom 247. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) preizkusilo sklep v mejah  pritožbenih navedb, poleg tega pa je po uradni dolžnosti preverilo tudi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka oziroma ali ni bil prekršen materialni zakon. Ministrstvo je ugotovilo, da je v postopku na prvi stopnji prišlo do bistvene kršitve postopka, saj je sklep izdal direktor JAK, ki bi moral biti v skladu s prvo točko 35. člena ZUP iz postopka iz izločen.«
In dalje: »Ministrstvo za kulturo je preučilo vseh 59 pritožb ter soglašalo z nekaterimi pritožbenimi navedbami, ki jih je zaradi ekonomičnosti postopka združilo v naslednje večje vsebinske sklope« – ugotovitve iz vsebinskih sklopov na kratko povzemamo:
1. »Zavržbe zaradi finančne neuravnoteženosti projekta«: V razpisni dokumentaciji je bila finančna uravnoteženost določena kot merilo in ne kot pogoj. Pri ponovni obravnavi mora JAK vloge, ki niso finančno uravnotežene, vsebinsko obravnavati in jim dodeliti ustrezno število točk.
2. »Zavržbe zaradi nepopolnih vlog (manjkajoči podpisi – parafe)«: Prijavna obrazca sta zahtevala večje število parafiranih izjav, ki jih je bilo mogoče zlahka spregledati. V besedilu razpisa pa tudi ni izrecno omenjeno, da morajo biti vsi obrazci polno podpisani in žigosani. JAK mora v ponovnem postopku popolnost vlog obravnavati z vidika zakonitosti in pravne zavezanosti prijaviteljev.
3. »Zavržbe zaradi oddaje več projektov v eni ovojnici«: Iz besedila javnega razpisa ni razvidno, do kakšnih pravnih posledic za stranke bo prišlo, če točke 12 (ki določa, da je potrebno vsako vlogo oddati v ločenih pisemskih ovojnicah) ne bodo upoštevale.
Sledi izrek sklepa: »Ministrstvo za kulturo vrača vloge prvostopnemu organu, ki naj v ponovnem postopku ponovno preveri pravočasnost, popolnost in ali je vlogo vložila upravičena oseba.«
Tu dodajmo, da MzK ni nedvoumno pojasnilo, v katero izmed naštetih kategorij sodijo vloge, v katerih je prišlo do spodrsljajev, kot je npr. pomotoma zapisana vsota, za katero se projekt poteguje (ko je, denimo, namesto številke 12.000 zatipkana številka 14.000 pri reviji Monitor ZSA; ta revija je sicer prejela sklep MzK, vendar v sklepu ni zapisan kriterij uvrstitve). Opozarjamo, da bi bilo te napake mogoče že zdavnaj odpraviti s povsem zakonitim ravnanjem: JAK bi morala kandidate (v skladu z ZUP) opozoriti na napako ali pa jo smiselno in benevolentno razložiti.

Glede na izdani sklep MzK torej lahko pričakujemo ponovno obravnavo projektov, ki so bili na razpisu JR1-KNJIGA-2009 nezakonito zavrženi oziroma izločeni. V zvezi s tem bi radi opozorili na naslednje:
1. Poudarjamo, da pričakujemo, da bodo ti projekti ne le preverjeni, temveč tudi ponovno vsebinsko obravnavani v skladu z njihovo vrednostjo in kvaliteto. Prav tako pričakujemo, da se to ne bo izvedlo zgolj pro forma (da se zadosti sklepu MzK). Za nelegitimno zavržene in izločene projekte mora JAK (oziroma MzK, pod katerega pristojnost JAK spada) zagotoviti sredstva v takšnem obsegu, kot bi bila na razpolago, če ti projekti ne bi bili nezakonito zavrženi ali izločeni ob prvi obravnavi. Treba je torej poskrbeti, da bodo ti projekti dejansko dobili sredstva, ki jim zakonito pripadajo, in to že letos.
Radi bi opozorili, da dosedanje ravnanje JAK kaže na to, da so sredstva, ki so bila na razpolago na razpisu JR1-KNJIGA-2009, bržkone že razdeljena:
a) 16. 7. 2009 je prejemnikom sredstev poslala odločbe o prejemu sredstev,
b) 31. 7. 2009 je objavila javni poziv JP1-MSP-2009, katerega okvirna vrednost znaša 100.000 EUR (predvidevamo, da so to sredstva, ki so ostala nerazdeljena prek razpisa JR1-KNJIGA-2009).
Zahtevamo, da se vsakršno nadaljnje nezakonito razdeljevanje sredstev ustavi, dokler se ne odpravijo vse nezakonitosti in nepravilnosti v zvezi z izvedbo razpisa JR1-KNJIGA-2009.
2. Seveda prav tako pričakujemo, da se pred izvedbo ponovnega razpisnega postopka odpravijo nepravilnosti in nezakonitosti v delovanju JAK, na katere smo podpisniki že opozorili in so bile ugotovljene tudi v pojasnilu št. 128 Komisije za preprečevanje korupcije in sklepu MzK. Naj spomnimo, da je sporna tudi sestava strokovnih komisij (zlasti komisije za mednarodno sodelovanje), in to ne le iz vidika kompetence članov komisije, temveč tudi zaradi nasprotja interesov. Poudarjamo, da od JAK pričakujemo, da odpravi sleherna nasprotja interesov in da komisije oblikuje neklientelno.
Da bi se izognili nasprotju interesov tudi v prihodnje, predlagamo nov način oblikovanja strokovnih komisij, ki se bo v kar največji meri izognil nasprotju interesov in onemogočil sporno (nezakonito) privilegiranje nekaterih institucij in kandidatov. Predlagamo vrnitev k starim atenskim demokratičnim načelom izbire po naključju (z žrebom), ki v nobenem primeru ne more pripeljati do slabših izidov, kot so zdaj, lahko pa ustavi ali zmanjša vpliv klientel. V DSP je prek 300 članov in članic; če gre za nacionalno pomembno ustanovo, s čimer se to društvo ponaša, potem bi bilo popolnoma dovolj, če bi v komisijo vsako leto izžrebali enega ali dva člana za eno leto (ki potem nekaj časa – denimo 10 let – ne bi smela znova kandidirati za to komisijo), podobno bi moralo biti v drugih institucijah (npr. na univerzah), katerih sodelovanje v komisijah bi prav tako moralo biti določeno po zelo jasnem in ne pristransko-koristoljubnem ključu. Vsekakor pa bi se glede na majhnost založniškega polja morale komisije menjavati vsako leto in ne na več let.
3. Opozarjamo, da je sporen tudi sedanji točkovnik, saj omogoča opisno izničevanje in razvrednotenje oziroma napihovanje pomena projektov. To pomeni, da se kaj lahko zgodi, da bodo nezakonito zavrženi in izločeni projekti sicer vsebinsko obravnavani, a jih lahko strokovne komisije na podlagi sedanjega točkovnika ocenijo tako slabo, da sredstev ne bodo dobili.
Sedanji točkovnik je treba tudi za v prihodnje popraviti tako, da komisijam ne bo več dajal manevrskega prostora za tovrstne mahinacije.
4. Da bi se izognili nezakonitemu delovanju JAK in njegovih zaposlenih v prihodnje vztrajamo, da pri ponovni obravnavi, morebitnih ponovitvah razpisa in vseh nadaljnjih razpisih uslužbenci JAK dosledno upoštevajo Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, kar so tako ali tako dolžni po zakonu. Naj osvežimo spomin. Po 8. členu: “1. Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni interes v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgovoren je, da se izogiba vsakemu nasprotju interesov, bodisi da je to nasprotje resnično ali možno. 2. Javni uslužbenec ne sme izkoriščati svojega položaja za svoj zasebni interes.” Nadalje lahko v 13. členu preberemo: “1. Nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. 2. Zasebni interes javnega uslužbenca vključuje kakršno koli korist zanj, za njegovo družino, bližnje sorodnike, prijatelje in osebe ali osebe javnega ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel poslovne ali politične stike. Zasebni interes vključuje tudi kakršno koli obveznost, bodisi finančno ali drugo, ki se nanaša na javnega uslužbenca. 3. Ker je javni uslužbenec običajno edina oseba, ki ve za nasprotje interesov, je javni uslužbenec osebno odgovoren, da: – je pozoren na kakršno koli dejansko ali možno nasprotje interesov, – ukrepa, da bi se takemu nasprotju interesov izognil, – razkrije svojemu nadrejenemu tako nasprotje interesov, kakor hitro ga ugotovi, – se ravna po končni odločitvi predstojnika, da se umakne iz okoliščin ali da se izogne okoliščinam, ki povzročajo nasprotje interesov. /…/” In še 15. člen: “1. Javni uslužbenec ne sme opravljati nezdružljive funkcije in nezdružljive pridobitne ali nepridobitne dejavnosti, ki niso združljive s pravilnim opravljanjem javnih nalog in s pravicami in obveznostmi javnega uslužbenca ali mu jih krnijo. Kadar ni jasno, ali je opravljanje javnih nalog z navedenima dejavnostma ali funkcijo nezdružljivo, se mora javni uslužbenec posvetovati s svojim predstojnikom. /…/”
5. Ponovno opozarjamo, da bi morali imeti za področje knjige tak sistem in tako ustanovo, ki bosta urejala to področje kot prijazen državljanski servis in bosta omogočala ustvarjalno in hitro odzivno delovanje vsem, ki se bodo na tem področju angažirali s kvalitetno produkcijo. Torej da se bodo projekti presojali glede na ustvarjene rezultate in ne glede na klientelni družbeni status (kamor spada tudi t. i. kanon). Kriterij za kvalitetno produkcijo pa mora biti seveda primerjalen, primerjajoč med sabo enakovrstne rezultate za enaka sredstva pod enakimi pogoji. V končni fazi gre za tisto, kar literatura in knjiga zares pomenita: živahen in visoko artikuliran socialni dialog kot izraz demokratičnih družbenih odnosov (na temelju enakopravnosti in osnovnih človekovih, državljanskih pravic in svoboščin). Na tej podlagi je treba JAK razumeti kot državljanski servis, ki bo to na ravni države servisiral. Vsi zaposleni in sodelujoči na JAK (kamor prištevamo tudi člane komisij, svetov itd.) pa se morajo zavedati, da so v službi državljanov, torej odgovorni zainteresirani javnosti. Nikakor pa ne morejo biti nekakšna oblastna elita, ki si prilašča javna sredstva kot svoje privilegije, beneficije in v našem primeru vse področje knjige za svoj ideološki in produkcijski program (tj. si prilašča in sebi v prid uporablja instrumente eksekucije, cenzure, izključevanja, zamolčevanja, protežiranja, korupcije itd.).

Na koncu naj ponovno izpostavimo še nekaj vprašanj, na katera od pristojnih seveda pričakujemo odgovor:
1. Kako je mogoče, da so pritožniki sklep Ministrstva za kulturo prejeli šele okoli 25. avgusta, ko pa je na njem datum 5. 8. (z napačno letnico 2008!) oziroma 6. 8. 2009 (na žigu “Kopija enaka izvirniku”)?
2. Zakaj je JAK 16. 7. 2009 prejemnikom sredstev poslala odločbo, na podlagi katere lahko le-ti z JAK sklenejo pogodbo o prejemu sredstev, in 31. 7. 2009 objavila javni poziv JP1-MSP-2009, čeprav je prejela tako visoko število pritožb in čeprav je bila v zvezi s tem sprožena javna polemika, prav tako pa MzK takrat še ni izdalo sklepa v zvezi s pritožbami na izvajanje razpisa JR1-KNJIGA-2009?
3. Kdo JAK nadzoruje, saj je znano, da je predsednica Sveta JAK Barbara Koželj na porodniškem dopustu, podpredsednik Miha Kovač pa je julija s svoje funkcije odstopil?

Ljubljana – Koper – Nova Gorica, 28. avgusta 2009

V imenu vseh:

Podpisniki: Hana Kovač, Tatjana Jamnik, Jože Piano, Taja Kramberger, Iztok Osojnik, Drago Braco Rotar, Maja Novak, Gašper Malej, Sonja Polanc, Aleksander Peršolja, Igor Ž. Žagar, Barbara Korun, Franjo Frančič, Ana Jelnikar

Poslano:
Majda Širca, ministrica za kulturo, Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
Vekoslav Pregl, direktor, Javna agencija za knjigo RS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
Barbara Koželj, predsednica Sveta JAK, JAK RS, Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Vesna Jurca Tadel, Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
dr. Franc Križanič, minister za finance, Ministrstvo za finance RS, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
slovenski mediji

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
4 x komentirano
 • Urbi je rekel/-la:

  “Predlagamo vrnitev k starim atenskim demokratičnim načelom izbire po naključju (z žrebom), ki v nobenem primeru ne more pripeljati do slabših izidov, kot so zdaj, lahko pa ustavi ali zmanjša vpliv klientel.”

  ta je pa res dobra, ob vsem našem ZUP-u, znanju, stroki lahko ljudje zamahnejo z roko in rečejo, boljši bi bil žreb. :-)

 • :) je rekel/-la:

  Po tem, ko je zupu zadoščeno, zakaj pa ne

 • NoMercy je rekel/-la:

  Še Edvard Kardelj - Krištof je obupal na tem, da bi gradili nekonfliktno družbo, v kateri bi bilo vsem in vsakemu prav.
  v 3PM z dripci, ki jamrajo nad odločitvami. Ali dobro naredi prijavo na razpis ali pa se dobro prodaj tistim, ki odločajo.
  Tako ta svet pač funkcionira.

 • Simona Rebolj je rekel/-la:

  Ne morem si pomagat, da se mi ne bi zdelo še dodatno pomenljivo, da je Miha Kovač s funkcije odstopil, četudi so odločitvi botrovali morda povsem objektivni logistični razlogi.

  To, da ostaja dejanski problem pri nas, ker v neštetih žirijah in komisijah leta in leta ter povsod klientelistično mešajo svoj biznis eni in isti pojavi, je pa že prav perverzno in kot iz kakšnega vica tipa: “A veš, kaj je predrznost?” Odgovor, da se userješ sosedu na predpražnik, pozvoniš in vljudno prosiš za toaletni papir, bi bil zlahka nadomeščen z opisom prizorov (ne)cirkulacije po omenjenih sferah žirij in komisij.