4. april, 2011 | Elena Pečarič

Državna loterija v za zasebne posle

 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

V kolumni z naslovom Loto umazanih iger smo ministrici Radičevi zastavili vprašanje »Postavljamo javno vprašanje ministrici in Vladi ali bodo podobno usodo (kot nadzorniki sveta Pošte Slovenije) doživeli tudi vodilni na Loteriji Slovenije? Bo odstavljen predsednik uprave, ki si izplačuje previsoko plačo?

14 oktobra smo prejeli odgovor: “Postopki v zvezi z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti na Ministrstvu za gospodarstvo še tečejo in podatkov do zaključka vseh postopkov ne bomo dajali. Vsekakor bomo v primeru kršitev brez izjem ravnali tako kot v primeru Pošte Slovenije.” 19.10.2010 smo prejeli še odgovor: Se bo preverjala tudi ustreznost izobrazbe in usposobljenosti predsednika nadzornega sveta? »Navedeni zakon ne daje pristojnosti preverjanja ustreznosti izobrazbe in usposobljenosti.« Boris Šuštaršič po vseh pravilih ne bi smel zasedati funkcije predsednika nadzornega sveta Loterije Slovenije. Zakaj ne? Ker Šuštaršič nima ustrezne izobrazbe in prav tako ni opravil potrebnega tečaja. Je zgolj gimnazijski maturant, moral bi pa imeti vsaj višjo izobrazbo. Šuštaršič ni vpisan v register nadzornikov, kar je zopet zelo nenavadno, saj je Loterija Slovenije zelo pomembna javna delniška družba, a kljub temu že več mandatov zaseda to pomembno funkcijo [1]. To je seveda eden od razlogov, a še zdaleč ne edini in najbolj pomemben, saj Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v 2. členu natančno določa, da se »z omejevanjem in preprečevanjem korupcije ter nadzorom nad nezdružljivostjo funkcij z drugimi funkcijami in dejavnostmi zagotovi neodvisno izpolnjevanje ustavno in zakonsko določenih funkcij; s preprečevanjem in odpravljanjem nasprotja interesov ter koruptivnih ravnanj ter nadzorom vzpodbuja in krepi transparentnost v procesih in postopkih izvrševanja javne oblasti pri opravljanju javnih funkcij in pri upravljanju javnih zadev …«

Boris Šuštaršič se šteje kot funkcionar, saj je državni svetnik in v tej vlogi tudi predsednik Komisije za socialno varstvo, zdravstvo in invalide ter član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (ni zanemarljivo dejstvo, da se pri njemu stalno prepletata področja sociale in financ), je kot smo že rekli predsednik nadzornega sveta Loterije, je član sveta FIHO in predsednik Komisije za pripravo aktov FIHO, predsednik NSIOS, predsednik Društva distrofikov Slovenije, član Sveta vlade RS za invalide in direktor Birografike Bori [2], direktor Doma dva topola, predsednik Zavoda invalidskih podjetij Slovenije torej, kar 12 funkcij, če naštejemo tistih v tujini. Za človeka, ki je zaposlen za polovični delovni čas in prejema polovico svoje plače iz sredstev ZPIZ. Ni dvoma, da gre za »nasprotje interesov« po ZIntPK, saj gre za okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Gre za nezdružljivost funkcij in mešanje poslovnih in političnih interesov z javnim interesom. 26. člen zakona pa določa nezdružljivost opravljanja funkcije: Poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi in 27. člen, ki določa tako za poklicne kot nepoklicne funkcionarje, da ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah.

Ponovno smo šli v napad, da stvar ne bi šla v pozabo kot se to pogosto zgodi v podobnih primerih. V tem času smo predpostavljali, da bi ministrstvo že moralo preučiti zadevo in si o tem izoblikovati jasno mnenje, če bi seveda imeli resne namene. Je ministrstvo vzelo v pretres tudi Loterijo Slovenije? Bo ministrstvo ukrepalo tudi proti vodstvu in nadzornemu svetu, tako kot je bilo to v primeru Pošte Slovenije? »Ministrstvo za gospodarstvo je prejelo pogodbi o zaposlitvi članov uprave družbe Loterija Slovenije, d. d., in pri pregledu navedenih pogodb ni ugotovilo nepravilnosti. Glede na vaše vprašanje o razrešitvi oziroma odpoklicu članov nadzornega sveta vam ponovno sporočamo, da skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, v nadaljevanju besedila: ZGD-1) o razrešitvi nadzornega sveta odloča skupščina. Iz lastniške sheme je razvidno, da Republika Slovenija nima neposrednega deleža v družbi Loterija Slovenija, ampak so delničarji navedene družbe Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO (40 %), Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (25 %), Slovenska odškodninska družba, d. d. (15 %), Fundacija za financiranje športnih organizacij – FŠO (10 %) ter zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojenci (10%).«

Dodajamo pa, da Ministrstvo namerno spregleda dejstvo, da je RS posredni deležnik v Loteriji Slovenije, kar v 90%; saj verjetno ni sprejemljivo trditi, da sta FIHO in FŠO zasebni fundaciji, ali pač? Po načinu delovanja in kršenju številnih zakonov pa je mogoče sklepati, da se tako počutijo tisti, ki z njima upravljajo! Torej ni presenetljivo, da se obnašajo kot despoti, ki po svoji presoji in arbitrarni logiki delijo javna sredstva, če se država ne zaveda kje in kako je gospodar. Prejšnji teden pa je Reporter objavil članek Škandalozna plača direktorja Loterije novinarke Biserke Kardeža Cernjak. Fotografu Reporterja je celo uspelo fotografirati predsednika uprave Loterije Slovenije Tima Kocjana, saj nikjer na spletu ni bilo možno najti njegove fotografije. Zanimivo ne? Tako pomemben človek, ki je na takšni vodstveni funkciji že vrsto let, pa tako neviden, neopazen in nepoznan. Govorice o njemu so zelo misteriozne in nekateri celo trdijo, da si je spremenil identiteto oz. mu je bila dana nova, ker je pred tem opravljal določene »sumljive posle«.

Novinarka Reporterja nam je odstopila odgovor, ki ga je prijela s strani Ministrstva za gospodarstvo na vprašanje: Ali je ministrstvo za gospodarstvo kot prekrškovni organ že ukrepalo proti vodstvu Loterije Slovenije (predsedniku družbe Timu Kocjanu) zaradi izjemno visokega izplačila plače, kar je razvidno iz letnega poročila za leto 2009? »Družba Loterija Slovenije, d. d., je skladno s prvim odstavkom 1. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10, 8/11, v nadaljnjem besedilu: ZPPOGD) zavezana k upoštevanju določb ZPPOGD. ZPPOGD je stopil v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu, to je 30. 3. 2010. Vlada Republike Slovenije je na podlagi ZPPOGD, v okviru enomesečnega roka, ki ga je določil ZPPOGD, sprejela Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za določitev osnovnih plačil ter višine spremenljivih prejemkov (Uradni list RS, št. 34/2010, v nadaljnjem besedilu: Uredba). Iz navedenega je razvidno, da se višina prejemkov predsednika uprave družbe Loterija Slovenije, d. d., razkritih v Letnem poročilu za poslovno leto 2009, nanaša na izplačane prejemke pred uveljavitvijo ZPPOGD in Uredbe… Če skupščina ne določi politike prejemkov članov organov vodenja, mora nadzorni svet pri določitvi prejemkov posameznega člana uprave slediti načelom iz sedmega odstavka 294. člena tega zakona. Ena od teh načel je - politika prejemkov članov uprave in izvršnih direktorjev spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so prejemki v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe.

Pri tem odgovoru opazimo spremembo, da si ministrstvo že zaveda, da Loterija Slovenije je v večinski lasti države. Nadalje pa se sprašujemo, kako je lahko ministrstvo ukrepalo lani septembra zoper Pošto Slovenije, saj so bili tudi njihovi podatki za preteklo poslovno leto, torej 2009, saj za tekoče leto 2010 še niso bili znani? Za Loterijo Slovenije pa ne, ki je šele po aferi Pošte Slovenije morda popravila pogodbe? Na spletni strani FIHO pa lahko preberemo zanimivo obvestilo z dne 9.2.2011. »Sredstva za delovanje, programe in naložbe invalidskih in humanitarnih organizacij se zaradi nižjih koncesijskih dajatev (predvsem Loterije Slovenije) drastično zmanjšujejo, tako da je že ogroženo financiranje organizacij. Za letošnji januar so prejeli kar 0,413 milijona evrov manj koncesijskih dajatev, kolikor so jih na podlagi projekcije poslovanja Loterije Slovenije za leto 2011 načrtovali. Miran Krajnc, predsednik Sveta Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO): »Čudi me, da Loterija Slovenije, ki ima skoraj enake prihodke in dobiček kot predlani, plačuje manj koncesijsih dajatev.« FIHO je namreč še leta 2008 prejel od Loterije Slovenije 20,3 milijona koncesijskih dajatev (skupaj z dividendami), lani pa samo še 18,3 milijona evrov. Za letos so sicer načrtovali tudi 18,3 milijona evrov koncesijskih dajatev od Loterije Slovenije, vendar ta cilj najbrž ne bo dosežen, tako da je sofinanciranje programov, delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij resno ogroženo.« To je očitno v nasprotju s prej omenjenim načelom glede prejemkov članov uprave in tudi v nasprotju z osnovnim poslanstvom, ki ga Loterija Slovenije izkazuje in s čemer opravičuje svoj monopol ter utemeljenost, da se sredstva ne prelivajo v proračun RS, ampak v FŠO in FIHO; financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Kaj pa če predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije Boris Šuštaršič in predsednik uprave Tim Kocjan igrata svojo igro na srečo, imata svojo loterijo in imata celo monopol klasičnih iger na srečo v državi? FIHO je največji lastnik Loterije s 40% a ima v nadzornem svetu zgolj dva predstavnika, v nasprotju s predstavniki delavcev in upokojencev, ki so lastniki 10% pa imajo kar tri člane, Simona Fink, Damjana Križnik, Bojan Špende, plus ena članica, ki nosi ime predstavnica kapitala delavcev, Irena Linzner, torej skupno 4 člane od desetih. Zelo bizarna sestava nadzornikov, kajne? Tu postane tudi zelo jasno, da Boris Šuštaršič načrtno destabilizira financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, pri čemer spretno igra dvojno vlogo zastopnika kapitala in predstavnika invalidov. Država ali njeni zastopniki pa ga očitno pri tem tiho podpirajo.

V skladu z 39. členom ZIntPK podajamo pobudo na Komisijo za preprečevanje korupcije za uvedbo postopka ugotavljanja nasprotja interesov.

Elena Pečarič

Opombe:
1.  Kodeks upravljanja javnih delniških družb namreč v 7.1 se med drugim določa »Pri presoji ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta se poleg zakonskih čimbolj upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev; ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost, dosežena najmanj višja, praviloma pa visoka strokovna izobrazba imajo certifikat, s katerim se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, kot na primer Certifikat Združenja Nadzornikov Slovenije ali drugo mednarodno listino.«

2.  Zgolj kot direktorju Birografike Bori je njegova bruto plača v letu 2009 znašala 69.627 EUR

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
103 x komentirano
 • mb je rekel/-la:

  Radičeva dela samo v interesu Zaresa. To je že večkrat dokazala!

 • politik je rekel/-la:

  To je praksa naše pravne države. Seveda velja samo za izbrance!

  • Karla je rekel/-la:

   In nič se ne zgodi!

   Boris Šuštaršič se šteje kot funkcionar, saj je državni svetnik in v tej vlogi tudi predsednik Komisije za socialno varstvo, zdravstvo in invalide ter član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (ni zanemarljivo dejstvo, da se pri njemu stalno prepletata področja sociale in financ), je kot smo že rekli predsednik nadzornega sveta Loterije, je član sveta FIHO in predsednik Komisije za pripravo aktov FIHO, predsednik NSIOS, predsednik Društva distrofikov Slovenije, član Sveta vlade RS za invalide in direktor Birografike Bori [2], direktor Doma dva topola, predsednik Zavoda invalidskih podjetij Slovenije torej, kar 12 funkcij, če naštejemo tistih v tujini. Za človeka, ki je zaposlen za polovični delovni čas in prejema polovico svoje plače iz sredstev ZPIZ. Ni dvoma, da gre za »nasprotje interesov« po ZIntPK, saj gre za okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Gre za nezdružljivost funkcij in mešanje poslovnih in političnih interesov z javnim interesom. 26. člen zakona pa določa nezdružljivost opravljanja funkcije: Poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi in 27. člen, ki določa tako za poklicne kot nepoklicne funkcionarje, da ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah.

  • Marija je rekel/-la:

   Kako je res možno, da tale goljuf opravlja toliko funkcij v štirih urah, za druge štiri ure je pa v penziji? To se bom šla MDDSZ pozanimat, ker pri meni to ni možno!

  • handy je rekel/-la:

   Tudi ni možno, da bi se invalidi zavarovali nadstandardno, razen za Šuštaršiča, ki je edini 100% invalid, ki ima nadstandart!

  • Marija je rekel/-la:

   Bom pa še to zvrtala! Vam sporočim!

  • handy je rekel/-la:

   Ne vem, če sploh lahko še govorimo o pravni državi!

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Boris Šuštaršič je za invalide zakon!

 • Drvar je rekel/-la:

  Če tole ni velik nateg državljanov! Ne kupim več nobene srečke več. Pol nas pa buzerirajo, da gre ta denar v dobrodelne nameni. V resnici pa eni bogatijo, Radičeva pa to podpira!

 • janja je rekel/-la:

  Pa, a bodo ti na ministrstvih že začel delat, predvsem pa razmišlat!

 • dare je rekel/-la:

  Ful me zanima zakaj je Loterija tako nedotakljiva za naše institucije? Zgleda, da bogatijo prav tisti na vrhu! Tuki je velik v igri!
  Ampak se pa znajo. Enga starčka invalidnga purivajo naprej, da lohk farbajo druge. Za bruhat!

  • Blisk je rekel/-la:

   Tale starček je prefrigan! Na račun invalidov je pokupu že pol Plave lagune, pa velik del Izolskih nepremičnin. Vse v imenu invalidov, pol jim pa veselo računa!

  • handy je rekel/-la:

   Res je za bruhat!

  • handy je rekel/-la:

   Ker si nočejo mazati rok s Šuštaršičem, saj bi se pokazalo, da umazanija sega vse do vrha!

 • racman je rekel/-la:

  Tožte te pokvarjence! Ovadte jih, tožilci pa …! Saj res, nimamo pravne države!

 • Ana Marija je rekel/-la:

  Še čistilka mora imeti sedaj ustrezno izobrazbo, pa, da je ne bi moral imeti predsednik nadzornega odbora Loterije Slovenije? Kam to gremo?

 • Riko je rekel/-la:

  Govoriti o pravni državi SLO je isto kot če bi rekli, da je Nemčija genocidna država..a je res?? No sami ste si dali odgovor!
  Niti približek pravne države nismo….le kup smrdečega in gnilega balkanskega dreka smo!!!

  To o Loteriji pa nisem vedel, da so nas tako zavajali kako gre 50 % v humanitarne namene! Gre pa kot vidim, v privatne žepe tajkunov in Pahorjevih prijateljev. Lažnivci! Ta država in režim sta tako lažniva kot je bil režim v Egiptu ali Libiji!!
  Ne vema kako dolgo še a vem, da bo treba s to bando, s to mafijo v SLO pomesti, jih pobesiti na obcestne veje!! Ti drugega jezika kot je ta - ne razumejo, to morate vedeti.

 • Rozi je rekel/-la:

  Svinjarija

  • Forestina je rekel/-la:

   Korupcija v senci neoliberalizma

   Ta sistem po navadi imenujemo neoliberalizem. Pri nas ga zagovarjajo in uveljavljajo vse etablirane politične sile

   http://www.vest.si/2011/04/04/drzavna-loterija-v-za-zasebne-posle/comment-page-1/#comment-562905

  • doktor je rekel/-la:

   Številka: 062-26/11-04
   Datum: 4. 4. 2011

   Na podlagi 47., drugega odstavka 48. in 154. d člena Poslovnika Državnega zbora

   SKLICUJEM

   26. nujno sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide,
   ki bo v četrtek, 7. 4. 2011, ob 11. uri
   v sejni sobi T - klet, Šubičeva 4, Ljubljana.

   Dnevni red:

   1. Stališče Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za začasno zaprtje poglavja 22 - Regionalna politika in usklajevanje strukturnih instrumentov za Hrvaško (ZAUPNO), EPA 595-V, EU E 44/II.
   - Gradivo je označeno s stopnjo tajnosti ZAUPNO in je na vpogled v skladu z Načrtom ukrepov in postopkov za varovanje tajnih podatkov.

   Na seji se izvajajo vsi ukrepi v skladu z Zakonom o tajnih podatkih in Načrtom ukrepov in postopkov za varovanje tajnih podatkov.

   Poslanke in poslance prosim, da me na podlagi prvega odstavka 95. člena Poslovnika Državnega zbora obvestijo o morebitni odsotnosti in razlogih zanjo, in sicer najpozneje dan pred začetkom seje.

  • doktor je rekel/-la:

   VSE TAJNO

  • Forestina je rekel/-la:

   Marta Gregorčič

   Malo delo po nemško in v slovenskem prevodu

   http://www.dnevnik.si/debate/kolumne/1042434926

 • v za je rekel/-la:

  Brez pretiravanja, g. Šuštaršič verjetno res nima neke formalne univerzitetne izobrazbe, ker v času njegovega šolanja ni bilo veliko možnosti za šolanje invalidov. Pač ni imel te sreče, da bi pred njim bil kakšen “Šuštaršič”, ki bi mu - invalidom prostor in možnosti odpiral.
  Je pa mož toliko načitan in ima v sebi nakopičenega toliko znanja iz knjig in prakse, kot jih nekateri papirnati teoretiki tudi z več magisterskimi in doktorskimi titulami nikoli ne bodo imeli.

  “v za” ???

  • slepec je rekel/-la:

   Strinjam se, da toliko znanja o nategovanju države na račun invalidov nima nihče in to znanje vsekakor ne more pridobiti iz knjig, ampak je to znanje pridobil z leti v praksi, ko je fehtal in obračal denar, ki je bil namenjen za boljše življenje invalidov, on pa je očitno le skrbel za boljše svoje življenje!

  • Frenk je rekel/-la:

   Za takšne funkcije, ki jih opravlja g. Šuštaršič so potrbne določene izobrazbe. Če tega nima, naj se izobrazi tako kot vsak drug državljan. Vsekakor ob njegovem praktičnem znanju to nebi smel biti nikakršen problem.
   Zakon in pravila veljajo za vse!

  • doktor je rekel/-la:

   Pa ja !

  • handy je rekel/-la:

   Za bruhat! Še vedno bi se lahko izobrazu bogi revček, tko kot se vsak drug, ki želi opravljati določene funkcije.
   Vem, da ga morate vi ritolizniki branit, saj je on kura, ki vam nese zlata jajca, seveda le, če boste za njim pospravili vse drekce!

  • v za je rekel/-la:

   In potem bi bilo vse “v za”?

 • doktor je rekel/-la:

  Dobra kolumna

  • Vesna Vrstovšek je rekel/-la:

   A kaj, ko se nihče ne odzove od pristojnih; obup!

  • Vesna Vrstovšek je rekel/-la:

   drugače pa res izjemna pohvala za vzrajnost in prizadevanja, ko bi le bilo več takšnih vzgledov!

 • Grega je rekel/-la:

  Zakaj pa ima direktor Loterije Slovenije tako veliko plačo? Kaj pa mora delati zato, če pa ga komaj zaposleni kdaj vidijo? Iz tega bo ratala še šokantna zgodba!

 • Jokec je rekel/-la:

  Ali sedaj ministrica Radičeva že ve, da je Loterija 90% v lasti države, ali mora še plačati nekaj odvetnikov iz načega žepa, da ji bo to jasno?

 • Srečko je rekel/-la:

  Ha, ha, ha, če to ni za znoret. Brez izobrazbe tale starec opravlja toliko funkcij, po vrhu vsega pa so še nezdružljive! Sprašujem se kako je to mogoče, kako je mogoče, da ob vseh dokazih se še vedno nič ne zgodi?
  Očitno mora priti do revolucije podobno kot drugje, saj se take bedarije dogajajo v vseh sferah našega bednega življenja!

 • Orehek je rekel/-la:

  Le zakaj jim je direktor PTT Slovenije šel tako na živce, da so tako hitro orgirali? Nekaj se je moralo žgati! Dejstvo je, da invalidi niste zanimivi za Radičevo in ji je popolnoma vseeno kako si kradete denar in kdo pri tem bogati. Oni vedo, da je to denar namenjen v humanitarne namene in s tem so si umili roke!

 • Cvet je rekel/-la:

  Kaj pa če predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije Boris Šuštaršič in predsednik uprave Tim Kocjan igrata svojo igro na srečo, imata svojo loterijo in imata celo monopol klasičnih iger na srečo v državi?

  TO PA JE TREBA RAZISKAT!

 • Gringo je rekel/-la:

  …in kot vedno ne bo nič

 • Nenad je rekel/-la:

  Prav občudujem novinarske sposobnosti vaše kolumistke Elene Pečarič, pri tem pa se mi postavlja vprašanje zakaj drugi novinarji in drugi mediji ne posvečajo nobene pozornosti tako pomembni temi kot je Loterija Slovenije?

 • Gringo je rekel/-la:

  Tole sem našel med osnutki pa ti šele sedaj pošiljma …

  Zakaj so EKO izdelki največkrat neekološki?

  Sem ti zadnjič napisal 0.2EUR = 1 liter nafte …
  Malo preveč … moral bi reči 1kWh (električne energije…) oz. 3 dcl nafte.

  Račun :
  Metoda a)
  5kWh električne energije stane 1EUR.
  5kWh je 18 megajoulov

  ocenimo 5kWh = 1,5kg nafte ( kurilna vrednost nafte je 42 MJ/kg, ==> 11.7 kWh za 1kg nafte… t.j. ob 75% izkoristku nafte 8.75 kWh pa še malo zaokrožimo in dobimo … 5kWh = 1,5 kg nafte = 1 EUR)

  Metoda B) 100EUR za sodček (napoved 2012). Da zaslužimo 1 EUR porabimo okrog 1,59l nafte. Dobimo podoben rezultat….

  Danes je svet tako kompleksen in tako povezan z energijo, da se ne moreš izognit temu računu… Tudi če ti nekaj narediš zastonj-recimo prodaš kamen, ki si ga pobral v reki, ti dajo za to 1 EUR in ti greš gotovo potem s tem EUR kupit bencin ali pa kavico, ampak suma sumarum ima tudi kavica na koncu verige nafto… Dela, ki ga poganja na roke pridelana hrana je zanemarljivo malo. Vseeno je torej tudi ali si EUR zaslužil in ga vrgel stran ali pa si kaj plačal z njim.

  Sklep… : za vsak zaslužen ali potrošen EUR smo pokurili (porabili oz. nepovratno uničili) 1,5 kg nafte in proizvedli novi CO2 paketek.

  Vse to za dokazat, da je tvoj EKO svinčnik velik NEeko izdelek, in da nas nategujejo kjerkoli se da - spredaj in zadaj ;)

 • MEFISTO je rekel/-la:

  ŠUŠTARŠIČ je zakon!

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Kaj morem, Šuštaršič je zakon!

  Šuštaršič v ne vem koliko organih neutrudno zastopa invalide in ima očitno tudi velik vpliv ter uživa spoštovanje večine invalidov.

  Tu se pa invalidi le petelinijo in ne dajo od sebe nobene fige.

 • Forestina je rekel/-la:

  Malo delo po nemško in v slovenskem prevodu

  http://www.dnevnik.si/debate/kolumne/1042434926

 • erazem je rekel/-la:

  yes

 • Leiito je rekel/-la:

  Naj me kdo popravi, če se motim, ampak mislim, da za članstvo v nadzornih svetih ni obvezna višja ali visoka formalna izobrazba. Niti to ne bi bilo posebej smiselno. Tudi Benjamin Franklin, Frank Lloyd Wright, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Warren Buffet… itn. tretjina 400 najbogatejših Američanov je nimajo oz. niso imeli.

  Etični kodeks Združenja Manager se pa itak sliši kot oksimoron, glede na njihovo izbiro managerjev leta, ampak če se sv. Elena že sklicuje nanj: “Pri presoji ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta se poleg zakonskih čimbolj upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev; najmanj višja, praviloma pa visoka strokovna izobrazba.

  Operativna beseda je tu čimbolj, torej ni eksplicitne zahteve po izobrazbi, kar je logično, saj lahko članstvo v nadzornem svetu legitimno zahteva npr. ustanovitelj in/ali nekdanji direktor in/ali večinski lastnik družbe, ki nima nujno višje izobrazbe. Pri nas, kjer so mesta v nadzornih odborih osnovno menjalno sredstvo političnih kupčij, bi bila taka zahteva še toliko manj smiselna.

  Da je plača direktorja Loterije neokusno visoka se pa ni težko strinjati. Težje je razumeti le, zakaj bi bilo predstavnikom invalidov v interesu “destabilizirati” svoj glavni vir financiranja. Najbrž spet kaka invalidsko-masonska zarota.

  • Linda je rekel/-la:

   Zares zanimivo bi bilo videti diplomo, ki dokazovala, da je gospa Pečarič vsestranska novinarka …. kot nastopa.
   Dragi “vizionarji”, in kaj bo potem, če bi vam uspelo razbiti sedanje vire finansiranja?
   Bivanje v okoliščinah, kjer bi se debatiralo, ali naj vozičkarjem menjajo plenico dva ali tri krat dnevno?
   Si zares to želite?

  • Leiito je rekel/-la:

   Podobno sem razmišljal sam, ko so jeli za vsako ceno pripuščati politiko v nevladne organizacije, da je za invalide lahko samo slabše. Kam vladni pes taco moli je jasno, Zakon o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja = pod krinko modernizacije popolna privatizacija vseh javnih storitev, od vrtcev in šol do bolnišnic in domov za ostarele. S tem se bo bojda rešil problem sistemske korupcije in neučinkovitosti javnega sektorja, predvsem pa financiranja javnih storitev. Zakon o socialnem podjetništvu je podobno ambiciozen, z eno potezo bo rešil problem brezposelnosti (po Baroviču, ki se na te reči spozna), invalidi npr. se bodo lahko pa končno financirali z delovanjem na prostem trgu. In te socialne dobrote prihajajo od najbolj “leve” od levih in socialnih strank.

   Kar se “raziskovalnega novinarstva” tiče, danes je (vsaj na vest.si) očitno objavljivo karkoli z obtožbami korupcije, ker bralstvo kar plane iskati primerno visoka drevesa. To so osnove političnega pamfletizma, udari mimo pre-cortexa na emocije, vzbudi čredni nagon in eto ga, linč mob.

   Očitno je Sv. Elena presodila, da je to njena politična tržna niša, saj skoraj vsak teden širi isti evangelij. Že leta in leta. Pa nikoli nič iz vsega skupaj, ker so njene zgodbe v veliki sliki stvari irelevantne, kot bi pri terminalnem bolniku kričali, da ima zlomljen noht. Pa še to zmotno, ker diagnoze sv. Elene so po pravilu zgrešene, enostavno ne bere natančno zakonov.

   Morda namerno. Politično delovanje (in sv. Elena ima svojo strančico in govori v 1. osebi množine) ljudi okuži z virusom superiornosti, ovce pa očitno itak kupijo vse, kar kriči, da bo novo in drugačno.

   Če je religija opij, je politika za ljudstvo kokain.

  • Elena Pečarič je rekel/-la:

   motiš se, motiš; nisem si jaz izmislila teh pravil, kar poglej si

  • Elena Pečarič je rekel/-la:

   a tvoj mož Linda še spi?

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Bi jo rada z njim prevarala?

 • Zarka je rekel/-la:

  Očitno gre nekaterim raziskovanje ga. Pečarič močno na živce, vendar, če bi bili pošteni do sebe in do drugih , bi morali priznati, da so ti dokazi močni in jih je težko ovreči. Zato se raje začnite ukvarjati s tem, kako boste vse nepravilnosti, ki se dogajajo na področju invalidskega varstva odpravili in s tem pripomogli k boljšemu življenju invalidov. Dejstvo je, da je veliko denarja namenjeno za njih, ki pa se med potjo izgubi in ponikne v vrečah večnih funkcionarjev!
  Zato bodite hvaležni ga. Pečarič, katera obelodanja stvari in tako tudi s tem ovira še večje in lažje kraje nekaterih!

  • K'rEn je rekel/-la:

   Zarka (ali Rafko), ti si en(a) od tistih ovčic o katerih govori Leiito.
   Če Sv. Elena v nedogled trdi, da je nekaj narobe, to še niti približno ne pomeni, da tudi res je. Sploh če se v obzir vzame njeno manipuliranje s takimi in drugačnimi podatki, informacijami ali namigi. Da o njenem nepoznavanju zakonodaje s posameznih področij ob katera se njena kolesca tako pogosto “poznavalsko” zapletajo, sploh ne govorimo. To, da je revica na vozičku, ji pa prav tako ne daje pravice, da teži drugim invalidom ali zdravim.
   Predlog: naj si Sv. Eleno s sabo v Avstralijo vzame Nick Vujičič (če se le da vsaj za kako leto ali dve), ji da nekaj motivacijskih lekcij, pa bo na svojih kvazi pravičniških shodih zbrala vsaj nekaj več invalidov, ne pa predvsem svoje prijatelje, kake brezdomce ali tople bratce in sestrice.

  • Leiito je rekel/-la:

   Ta post, za razliko od pozivov k linču, vsak zveni razumno. Gotovo ne poznam vseh podrobnosti, sem pa pošten do sebe in do drugih in žal ne vidim o močnih dokazih česa konkretno govorite? Nazadnje sem bral objavo z bombastičnim naslovom o Fiesi, kjer je izkazalo, da je problem le v tem, da v reklamnem materialu za hotel, ni jasno navedeno, da gre za invalidsko podjetje, Big effing deal res,

   Tokrat, razen nedovmno neokusno visoke, a vsem že znane plače, berem o problemu izobrazbe, za katero se po pozornem branju zakona izkaže, da za članstvo v nadzornem odboru sploh ni zakonsko zahtevana, kar je tudi edino logično. Potem berem, da je škandalozno in misteriozno, da človek ni v Združenju nadzornikov, članstvo pa sploh obvezno ni.

   To zame ni raziskovalno, ampak tabloidno kvazi-novinarstvo, kjer se je zelo težko izogniti občutku, da gre za neke osebne zamere in zelo osebno politično-zasebno agendo.

   Poleg tega, če sem morda malo neokusen, za kaj pa končno lahko invalidi porabijo enormne vsote denarja? Za kako razkošno vilo z bazenom in služabniki morda. To bi bilo raziskovalno novinarstvo, da odkrijete in dokažete obstoj offshore računov ali luksuznih dobrin v lasti “invalidske mafije”, ki jim ni mogoče najti kritja v legalnih dohodkih.

   Ne pa, da se veliki zločin izkaže za morebitno kršitev etičnega kodeksa in na koncu še za to ne, ovce pa vseeno kličejo k linču.

  • K'rEn je rekel/-la:

   Leiito,
   tvoje pisanje z argumenti, ki presegajo demagoško “lupetanje” Sv. Elene je zagotovo trn v peti piscu vseh predhodnih komentarjev pod različnimi imeni tukaj. Začuda sedaj nista ne on (verjetno Rafko), niti Sv. Elena zmožna kontra argumentov.
   Še enkrat več je moč tvojih argumentov povozila argument moči (beri: množice) Elene in njene ovce.
   Lepo :-)

 • Elena Pečarič je rekel/-la:

  Gremo peš!

  http://www.youtube.com/watch?v=26CR_T7AE54

  • K'rEn je rekel/-la:

   Lahko je tebi reči, ko se voziš :-)

  • Leiito je rekel/-la:

   Vaš video prispevek kaže na popolno nerazumevanje osnov ekonomske realnosti in razen medvrstične propagande za utopični socializem, ne podajate nobene izvirne ideje ali alternativne rešitve.

   Morda ni odveč pogledati katere države so na prvih mestih držav z najvišjim Prosperity Indeksom, ki poleg materialnega blagostanja upošteva tudi faktor zadovoljstva z življenjem, percepcijo sreče, če želite. Norveška, Danska, Finska, Avstralija, Kanada, Švedska.

   Iz naše perspektive smo hitro v skušnjavi, da te rezultate pripišemo velikodušnosti t.i. welfare states v Skandinaviji, vendar je dejstvo, da so ravne te države vodilne tudi na področju inovacij (Danska je prav na 1.mestu), pri podpori podjetništvu in tako osovraženi konkurenčnosti, za katero trdite, da je samodestruktivna.

   Jasno da je welfare state pomemben aspekt življenja v skandilendu, toda nedavna raziskava je pokazala tudi to, da je 83% Dancev in 79% Fincev izrazito naklonjenih podjetnikom in podjetništvu, slednjega pa brez konkurenčnosti ne more biti.

   Prav tako brez konkurenčnosti in podjetništva ne more obstajati socialna država, Odkod pa naj bi prišli t.i. socialni transferji, če najprej nekdo ne ustvari tiste zloglasne dodane vrednosti?

   Recesija in finančne krize so del kapitalizma, ciklično se izmenjujejo z obdobji boomov odkar kapitalizem obstaja in na vsakih cca. 20 let se pojavi nova, najhujša kriza doslej in vedno znova jo podjetniki, ne vlade ali države, s svojo inovativnostjo, s prilagajanjem, z naravnim delovanjem na prostem trgu, premagamo.

   Konkurenčnost ni nič slabega, še manj je avtodestruktivna. Še zdaleč se ne kaže samo v nizki ceni delovne sile, kot navajate v posnetku, kako bi bile sicer skandi države uspešne in kako bodo po vaše sploh preživele, s to vgrajeno avtodestruktivno bombo v sistemu?

   Gre za problem primerjalnih prednosti. Slovenija in Slovenci bodo morali še močneje razvijati svoj podjetniški instinkt, naloga politike je pa predvsem v tem, da ta instinkt z birokracijo in obdavčevanjem čim manj zavira, če ga že podpreti ne zna.

 • K'rEn je rekel/-la:

  Drugače pa raje pod vlak, kot za tabo :-)

 • Elena Pečarič je rekel/-la:

  SEM – Si
  STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE
  ________________________________________________________________
  Dunajska 184a 1000 Ljubljana info@sem-si.si http://www.sem-si.si

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  Minister g. Ivan Svetlik
  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana Ljubljana, 5.4.2011

  Zadeva: Javni poziv za razlago Zakona o socialno varstvenih prejemkih

  Spoštovani!

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pozivamo, da poda natančno razlago Zakona o socialno varstvenih prejemkih . Kot je razumeti se bistveno poslabšujejo ali celo ukinejo pravice posameznikov s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih. Posamezniki po tem zakonu so do sedaj upravičeni do dodatka za tujo nego in pomoč ter nadomestila za invalidnost (s strani MDDSZ, ki ga izplačuje ZPIZ), do katerega je posameznik upravičen ne glede na njegovo socialno stanje. Z novim zakonom pa se avtomatično za vse upravičence nadomestilo spreminja v denarno, socialno pomoč in bodo posamezniki podvrženi kriterijem preverjanja in ocenjevanja materialnega stanja osebe oz. njegovih družinskih članov. Denarna socialna pomoč pa bo postala del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije oz. lastnina občine. Gre torej za obliko kreditiranja države in ne za socialno pomoč! Država se gre bančništva in nacionalizacije premoženja državljanov in potiho ukinja socialno državo. Torej je termin socialnih transferjev in socialne denarne pomoči povsem zavajajoč in neprimeren.

  Nadomestilo za invalidnost se avtomatično degradira v socialno pomoč.
  Pri vsem tem se nam postavljajo osnovna formalno pravna vprašanja:

  1. Ali se bo z vsakim upravičencem posebej sklenil dogovor iz katerega bodo jasne posledice prejemanja denarne socialne pomoči oz. bo posameznik natančno dobil informacije od kdaj se bo štela vsota, ki jo bo moral vračati?
  2. Ali se šteje vsota, ki se vrača od uveljavitve zakona ali od takrat, ko posameznik deduje oz. dobi v last neko premoženje?
  3. Kaj je z posamezniki, ki so bili do sedaj upravičeni do nadomestila, a živijo v družini, ki presega minimalni cenzus na posameznega člana? Bodo tudi naprej upravičeni do denarne socialne pomoči, ali ne?
  Zakon po našem mnenju hudo posega v 2. člen Ustave RS (Slovenija je pravna in socialna država) ter vprašljiva je veljavnost 50. člena (pravica do socialne varnosti).

  Čeprav je zakon že sprejet pričakujemo, da bo še pred njegovo dejansko uveljavitvijo prišlo do širše javne razprave o smiselnosti in namenu le-tega. Prav tako naprošamo Ministrstvo, da nas seznani katere institucije in nevladne organizacije so bile vključene pri oblikovanju zakona.

  Lep pozdrav,

  Predsednica
  Elena Pečarič

  • Leiito je rekel/-la:

   No to pa, to pa je relevantna tema in v pogajanjih z državo, s to še posebej, bi morali invalidi ustvarjati vsaj videz enotnosti. Tudi če ste na različnih ideoloških polih, imate identične interese.

   Ta vlada, v paniki, ki jo zajela ob spoznanju, da denarja ne bo niti do volitev, ne ukinja samo socialne države, ukinja kar samo sebe v celoti, samo še zato bo obstajala, da pobira davke.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   “Z” posamezniki se piše “S” posamezniki.

   Raziskovalna novinarka ELENINE velićine bi to že morala vedeti.

 • Leiito je rekel/-la:

  Civilna družba v akciji:

  http://www.delo.si/clanek/147002

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Jaz sem tudi civilna družba in zahtevam, da se spoštuje Šuštaršiča, kot se spodobi in kot spštujemo ustavo in zakon.

 • v za je rekel/-la:

  ELENA, NIKOLI, ZARES NIKOLI SE NE ZADRŽUJ, KO JE TREBA PRDNITI. V NASPROTNEM PRIMERU ZADRŽANI PRDEC POTUJE NAVZGOR PO TVOJEM TELESU, VSE DO MOŽGANOV IN TAKO DOBIŠ USRANE IDEJE.

 • Forestina je rekel/-la:

  Elitni kanibalizem in trgovina z ljudmi

  http://tvslo.si/#ava2.102033169;;

  Tuje delavce izkoriščajo tudi posredniki

  • Analitik je rekel/-la:

   B.Š. je Psihopat in ” slovenski Gadafi”
   Ko je diktator na oblasti, si naredi sovražnike. Ko pada z oblasti, izgubi vse prijatelje.
   priprave so v teku pospešeno……