21. april, 2011 | Jan Šiško

Tragedija ali komedija?

Predsednik sindikata SNG Drama Ljubljana Tone Kuzma pravi da, večina meni, da Ban gledališče zelo dobro vodi ter se zgraža nad načinom in razlogi za ravnateljevo razrešitev s strani ministrstva za kulturo.
 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS

Na tiskovni konferenci so sodelovali:
Tone Kuzma, sindikalni zaupnik vseh zaposlenih,
Katja Levstik, predstavnica igralcev,
Vojko Zidar, predstavnik igralcev,
in Ana Iglič, pravna pooblaščenka ravnatelja Iva Bana in zaposlenih.

Prejeli smo tudi tiskovno sporočilo:

Začetek in vodenje postopka razrešitve:

Svet kršitve zakonov in drugih predpisov ravnatelja ni ugotavljal, temveč je ugotovil,
da so podani elementi kršitve delovnih obveznosti po Kolektivni pogodbi za kulturne
dejavnosti in pogodbi o zaposlitvi, za kar je mogoče izreči samo opomin, ne pa tudi
ukrepa razrešitve.
To pa pomeni, da svet elementov za razrešitev ni ugotavljal, temveč je to prepustil
ministrici, ministrica pa očitno tudi ne, ker je menila, da je krivdo že ugotovil svet
zavoda.

V nasprotju s svetom zavoda, se je strokovni svet glede razrešitve izrekel, da tako
kot ministrstvo tudi oni niso ugotovili strokovnih napak ravnatelja. Pri tem pa
je zelo pomembno, da Zakon o uresničevanju javnega interesa daje v postopku
razrešitve pristojnosti samo strokovnemu svetu. Predhodno mnenje ob razrešitvi je
namreč določeno samo za strokovni svet, ne pa tudi za svet zavoda. Pristojnost za
dajanje predhodnega mnenja ob razrešitvi daje svetu akt o ustanovitvi, ki ima značaj
posamičnega akta. Se pravi hierarhično najnižji akt.

Glede na navedeno se upravičeno domneva, da se bo ugotovilo, da je šlo le za
nesporazum med svetom zavoda in ministrstvom.

II. Opravljanje dvojne funkcije, dvojno plačilo in avtorski
honorar

Ravnatelju se očita, da je bil plačan dvojno s tem, ko je opravljal v dopoldanskem času
funkcijo ravnatelja in bil na vajah po avtorski pogodbi. Ravnatelj ima v pogodbi o
zaposlitvi v 5. členu opredeljeno, da samostojno razporeja delovni čas glede na potrebe
delovnega procesa javnega zavoda, pri čemer je dolžan svoj delovni čas razporediti
tako, da javni zavod nemoteno opravlja dejavnost za katero je ustanovljen. Ravnatelj
pa tudi ni upravičen do dodatka za nadurno delo in opravljanja dela, ki je manj ugoden.
Nenazadnje pa je opravljanje dvojne funkcije in dvojno plačilo, stalna praksa, ki je v
skladu z zakonom. Npr. opravljanje funkcije župana in poslanca, državnega svetnika
insvojega poklica, opravljanje zdravniške službe in direktorovanje ipd. Takšno delo pa je
tudi v skladu z Odredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Pri tem je potrebno posebej poudariti, da je ravnatelj opravil avtorsko delo v skladu z
Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in v skladu z mnenjem računskega sodišča z
dne 9.3.2010, pri čemer spada skoraj polovica vlog v tako imenovani železni repertoar, ki
jih je igral še preden je nastopil funkcijo direktorja. Povezava.

III. Uporaba službene kartice in službenega avtomobila

Kot razlog za razrešitev je tudi navedeno, da je ravnatelj uporabljal službeno kartico in
službeni avtomobil brez sprejetih pravilnikov. V vlogi ministrstva ni navedeno, kateri
zakoni ravnatelju nalagajo, da bi moral sprejeti ta dva pravilnika. Pregled Zakona o
izvrševanju proračuna, Zakona o financah in Zakona o računovodstvu pokaže, da noben
zakon ravnatelju ne nalaga dolžnosti sprejema pravilnika o službenih avtomobilih in
uporabi službenega kartice. To pa pomeni, da v tem primeru ne gre za protipravno
ravnanje, ki je pogoj za razrešitev. Gre lahko za neprimerno ravnanje, ki ga je ravnatelj
priznal in obžaloval, vendar pa to ne more biti razlog za razrešitev. Razlog za razrešitev
bi bil podan šele v primeru, če ravnatelj ne bi sproti poravnal svojih obveznosti. Zato
je zelo pomembno za presojo, da niti komisija, niti ministrstvo ni ugotovila nobenega
oškodovanja javne koristi. Nenazadnje pa uporablja službeno kartico brez pravilnika
oz. uredbe tudi Vlada RS in domnevno tudi Računsko sodišče RS (mediji so navajali
uporabo kreditnih kartic Vlade RS, za Računsko sodišče pa ne, zato se za njih samo
domneva), kar je razvidno iz objavljenih aktov obeh organov: povezava 2, povezava 3

Uporabo službene kartice ima s pravilnikom urejeno le informacijska pooblaščenka. V
30.členu Pravilnika o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov, parkirnih mest in
plačilnih kartic v uradu Informacijskega pooblaščenca je določeno, da se neupravičena
uporaba kartice šteje za kršitev delovne obveznosti, za katero je uporabnik odškodninsko
odgovoren (pravilnik določa samo odškodnisnko odgovornost, ne pa tudi sankcijo
opomina). V kolikor se ugotovi neupravičena uporaba plačilne kartice, mora uporabnik
znesek takoj po prejemu računa poravnati sam in predložiti dokazilo o plačilu stroška: povezava 4

IV. Izplačilo dnevnic v gotovini

Neutemeljen je tudi očitek, da si je ravnatelj izplačeval dnevnice v gotovini. Ravnatelj
ni izplačeval dnevnice v gotovini samo sebi, temveč tudi drugim zaposlenim. Takšno
izplačevanje dnevnic je v skladu 23. a členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29.
5. 2007, ki določa:

(1) Oseba iz prvega odstavka 36. člena ZDavP-2 (v nadaljnjem besedilu: izplačevalec
dohodka) ni dolžna nakazati na transakcijski račun fizične osebe:

1. dohodkov iz delovnega razmerja iz 37. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.
117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2);

ZDoh-2 pa v 37. členu določa v 3. točki tudi povračilo stroškov v zvezi z delom. To pa
pomeni, da je podana pravna podlaga za izplačevanje dnevnic v gotovini in niso podani
razlogi za razrešitev.

VI. Neplačilo odbitne franšize za poškodbo avtomobila

V razlogih za razrešitev se ravnatelju tudi očita, da mu ni bilo pri plači za november
poračunano 297,00 EUR-ov odbitne franšize. Ravnatelju je bil poračunana odbitna
franšiza od avtorskega honorarja in je bilo ministrstvu tudi že predloženo potrdilo
o odtegljaju računovodske službe Drama. Tako, da je tudi v tem primeru šlo le za
nesporazum, ki je že pojasnjen oz. dokazan.

VII. Soglasje ustanovitelja pri oddajanju dvoran

Brez soglasja ustanovitelja se je dvorano v Drami oddajalo od leta 2003. Vsako leto se je
ministrstvu predložilo letno poročilo iz katerega je razvidno, koliko dohodka je pridobila
Drama iz naslova oddajanja dvoran. V tem času se Dramo ni nikoli opozorilo, da ni imela
pridobljenega soglasja. Prav tako je bila vsako leto opravljena revizija poslovanja, ki prav
tako ni nikoli opozorila, da bi morala Drama pridobiti soglasje. Zato bi bilo potrebno
najprej razmejiti odgovornost pristojnih institucij in šele potem ugotavljati odgovornost
ravnatelja.

Pri tem pa je še potrebno izrecno poudarit, da 73. člen Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo nalaga ravnatelju dolžnost, da skrbi za polno izkoriščenost
dvoran, pri čemer mora to zagotoviti tudi z oddajanjem prostih zmogljivosti. Zato je
akt o ustanovitvi, ki določa pridobitev predhodnega soglasja v nasprotju z zakonom.
Zakonodajalec namreč Vladi ni dal pooblastila, da lahko s kakršnimkoli aktom posega ali
podrobneje določa zakonsko materijo.

Ker se je v postopku razrešitve ravnatelja Drame pojavilo še več nedorečenosti
zakonodaje, bo o tem odločalo Ustavno sodišče. Na Ustavno sodišče se bo namreč
vložilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o uresničevanju javnega
interesa in Zakona o zavodih. Ustavno sodišče pa bo odločalo tudi o tem, ali lahko
ustanovitelj presoja gospodarnost, zakonitost in primernost oddaje prostorov, kot je to
zapisano v razlogih za razrešitev. Se pravi, da bo na koncu presojalo oddajo Slovenija
ima talent celo Ustavno sodišče.

Ana Iglič

 


 • DELICIOUS
 • Google
 • RSS
14 x komentirano
 • angie je rekel/-la:

  Banova burleska!
  In sramota za vse, ki ga v tem podpirajo.
  Pohlep je njegova glavna ‘umetniška’ žilica!

  Še pomnite catch the cash, Slovenci!
  Banovi ofrnaženci, združite se.

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Pričakovano!

   ANGIE se je solidaritiral s sračjim gnezdom.

   On pač ni igralec Banovega formata.

  • angie je rekel/-la:

   no, vseved, pa preberi še tole, da boš videl obe plati medalje!

   http://www.mk.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/2104/6079/e5be1b503a/

   tebi se sicer fučka za osrednje slovensko gledališče, ker imate v dupleku svoj odrček, kjer lahko nastpate standup komiki, v cerkvi pa pasjone, ampak večini izobraženih Slovencev ni vseeno, da Ban iz drame dela cirkus

  • MEFISTO je rekel/-la:

   Kakšen cirkus bi šele bil, če bi počasni Jožef Školjč na željo sračjega gnezda res prevzel vodenje ljubljanske Drame ali celo Opere.

  • KAKTUS je rekel/-la:

   Mesto direktorja kranjskega gledališča je baje rezervirano za zakreditiranega

   poslanskega komediografa Rožeja ! Na prihodnjih volitvah mu baje slabo kaže !

 • MEFISTO je rekel/-la:

  ANGIE, ne opaziš, da izgubljaš svoj neumni boj?

 • dingdong je rekel/-la:

  catch the cash !

 • simon je rekel/-la:

  cela afera okoli bana in drame je le krinka za prikrivanje neumnosti, ki jih počnejo drugi ljudje na položajih, ki so oblasti bolj po volji.

  je že res, da to okoli rabe kartic ni najbolj profesionalno, moramo pa biti sami do sebe pošteni in priznati, da kršitev ni vredna takega kravala in medijske pozornosti, kje je šele odstavitev bana z mesta ravnatelja.

 • MEFISTO je rekel/-la:

  Če nič v Sloveniji pod to vlado ne gre tako kot bi moralo, zakaj bi potem morala po mnenju sračjega gnezda dobro delati ravno Drama.

 • britev je rekel/-la:

  BAN , je eden redkih ljudi, kulturnikov, igralcev, ki ponosno izraža svojo pripadnost, lahko

  tudi desnici ! On ve, da je pretežni del intelektualcev na desni strani in da je vse ostalo ena

  sama ideološka , miselna podrtija !

  Predsednik Tuerk, se je miselno povsem približal starcu STANOVNIKU, da, da, zelo sta si

  blizu, letom navkljub !

 • rukar je rekel/-la:

  KAJ PA , ČE RAČUNAJO NA MESTO DIREKTORJA “DRAME ” ROŽEJA ?

  ZLA SLUTNJA, DA ZA POSLANCA NA LISTI “ZARES”-a NE BO VEČ

  IZVOLJEN, JE TUDI TO ENA OD MOŽNOSTI !

  NEKOČ JE ROŽEJ V NEKI NADALJEVANKI IGRAL BUZIJA, TA VLOGA MU

  JE BILA PISANA NA KOŽO , kot se temu reče , tudi po zaslugi režiserja !

 • britev je rekel/-la:

  NAJVEČJI ŠKODO-NOŠA , BOŠKO ŠROT POSTAJA BAJE DIREKTOR

  OBČINSKEGA KOMUNALNEGA, PODJETJA “SIMBIO ” V CELJU ! KAM ODHAJA

  TOČAJ ZIDANŠEK, ŠE NE VEMO !

 • kaktus je rekel/-la:

  DANES NA POROČILIH NA TV OB 18 URI ! ŠIRČEVKA HOČE VSILITI NA

  ČELO “DRAME” SOTOŠKA, KI IMA NA GLAVI VELIKO PRE- VEČ MASLA !

  DRŽAVO JE MOLZEL NA STO IN EN NAČIN !